Tepelná čerpadla PEPERIMES - Tepelná čerpadla pro bytové domy, družstva a rodinné domy

Tepelná čerpadla pro bytové domy, družstva, komerční objekty a rodinné domy

TIP! Zastoupení při jednání s dodavatelem tepla, úřady aj. na základě zplnomocnění, zaučení obsluhy, servis

 

Tepelná čerpadla pro BYTOVÉ DOMY

  • Technické posouzení BD
  • Prodej kompletu na klíč včetně povolení
  • Servis
TIP! Technické posouzení objektu, CN včetně ekonomického rozboru investice, zpracování PD nezbytné pro realizaci
 

Tepelná čerpadla pro komerční objekty

  • Kompletní nabídka na klíč včetně chlazení
  • Prodej tepelných čerpadel

 

Základní pojmy

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou jedním z alternativních zdrojů obnovitelné energie. Získávají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a uvolněné teplo využívají pro vytápění a ohřev teplé vody.

Tepelné čerpadlo je většinou tvořeno dvěma částmi - venkovní a vnitřní. Vnitřní jednotka je velmi podobná běžnému plynovému kotli nebo ohřívači vody. Nemá žádné zvláštní nároky na umístění ani velikost prostoru a zajišťuje předávání tepla do topného systému. Úkolem venkovní části je získat teplo ze "zdroje" (země, vzduchu, vody). Velikost a podoba venkovní části závisí na tom, z jakého zdroje se teplo získává.  

Princip tepelného čerpadla

Teplené čerpadlo získává teplo z okolního prostředí, toto „přírodní teplo“ se odvádí do výparníku tepelného čerpadla, kde se nízkopotenciální teplo předá chladivu kolujícím uvnitř zařízení. To platí u systémů, kdy se tepelná energie obsažená v zemi přenáší do domu. Obdobně však lze teplo z venkovního vzduchu procházející výparníkem (připomíná to chladič v automobilu) odnímat přenosem do chladiva, a to i při velmi nízkých teplotách vzduchu. Chladivo se tím ve výparníku vypaří a vzniklý plyn je nasán kompresorem. Následně kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah „vynese“ ono nízkopotenciální teplo na vyšší teplotní hladinu cca 80°C. Takto kompresorem zahřáté chladivo putuje do kondenzátoru, teplo se zde předá do topné vody pro vytápění celého domu, ohřevu vody v zásobníku nebo bazénu a plynné chladivo změní svoje skupenství na kapalné. Z kondenzátoru putuje kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde se prudce ochladí, zpět do výparníku, kde se opět ohřeje. Tento cyklus se stále a rychle opakuje, což způsobuje, že tepelné čerpadlo skutečně přečerpává teplo z vnějšího prostředí do vytápěného domu.

Topný faktor tepelného čerpadla

Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor (COP – Coefficient of Performance). Toto bezrozměrové číslo vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější.

Běžně se topný faktor pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5. Není ovšem veličinou, která by byla k danému tepelnému čerpadlu jednou provždy přiřazena. Mění se dle podmínek, v nichž tepelné čerpadlo pracuje.

Jako jednoduchý a názorný příklad si můžeme představit tepelné čerpadlo, které má výkon 12kW a na svůj provoz spotřebuje 3kW. Topný faktor zjistíme z prostého výpočtu: 12/3 = 4.

Topný faktor při provozu tepelného čerpadla může klidně kolísat mezi hodnotou 1,5 až 7. Vše je závislé na provozních podmínkách. Při výběru tepelných čerpadel je tedy třeba srovnávat srovnatelné. Při vyjádření topného faktoru se můžeme setkat např. s tímto zápisem: COP při A2/W45 je 3,1 dle EN 14 511. Tento zápis přeložený do srozumitelného jazyka znamená, že se jedná o tepelné čerpadlo, které má při vstupu tekutiny o teplotě 2°C z primárního okruhu, na výstupu do sekundárního okruhu tekutinu o teplotě 45°C topný faktor 3,1. EN 14 511 znamená, že měření proběhlo v exaktních podmínkách dle metodiky normy EN 14 511.

Typy tepelných čerpadel

V označení systémů tepelných čerpadel se setkáváme s výrazy země, voda, vzduch oddělenými lomítkem. První označuje, odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), slovo za lomítkem označuje, jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (vzduch, voda).

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Tento systém má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s případem zemního tepelného čerpadla a  pořizovací náklady budou obvykle o něco nižší. Výkon tepelného čerpadla se mění s teplotou venkovního vzduchu, tedy vzrůstá-li teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla, naopak klesá-li teplota, klesá i výkon. Minimální teplota, při které vzduchové tepelné čerpadlo ještě pracuje, je obvykle -20°C, lze se setkat i se stroji pracujícími až do -25°C. 

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď  ze dvou jednotek a to venkovní a vnitřní, nebo z kompaktního provedení, kdy celé tepelné čerpadlo může stát venku, nebo uvnitř objektu. V případě děleného provedení (někdy se mu říká „split“) venkovní část nasává okolní vzduch a vnitřní zajišťuje ohřev teplé vody do topného systému. Existují i vzduchová tepelná čerpadla pouze vnitřního provedení. U  tohoto typu je nutné zajistit dostatečné množství přívodu a odvodu využívaného venkovního vzduchu.

 
 

Pro bytové domy

 

Pro komerční objekty

 

Pro rodinné domy

 

Kalkulačka úspor


© 2012 PEPERIMES a.s. - Tepelná čerpadla PEPERIMES Úvod | Nahoru