Tepelná čerpadla PEPERIMES - Tepelná čerpadla pro bytové domy, družstva a rodinné domy

Tepelná čerpadla pro bytové domy, družstva, komerční objekty a rodinné domy

TIP! Zastoupení při jednání s dodavatelem tepla, úřady aj. na základě zplnomocnění, zaučení obsluhy, servis

 

Tepelná čerpadla pro BYTOVÉ DOMY

 • Technické posouzení BD
 • Prodej kompletu na klíč včetně povolení
 • Servis
TIP! Technické posouzení objektu, CN včetně ekonomického rozboru investice, zpracování PD nezbytné pro realizaci
 

Tepelná čerpadla pro komerční objekty

 • Kompletní nabídka na klíč včetně chlazení
 • Prodej tepelných čerpadel

 

Jak vzniká cena tepla, aneb za co platíme

Cena za 1GJ tepla je klíčovým ukazatelem, podle kterého se rozhodujeme a budeme rozhodovat i v budoucnu. Je to jasně daný parametr, srovnávací údaj pro naše další úvahy o tom, kterou cestou se vydat.

Kolik za topnou sezónu zaplatíme je samozřejmě dáno celkovým spotřebovaným množstvím tepla v daném roce. Množství tepla je ovlivňováno především

 • venkovní teplotou
 • efektivitou topného systému
 • subjektivním pocitem tepelné pohody
 • počtem dnů, kdy je nutno topit

Víme však jak se cena tepla stanovuje a kdo dohlíží na její tvorbu?

Cenu tepla hlídá stát

Cena tepla je tvořena na základě informací o očekávaných nákladech za jednotlivé vstupní položky, odhadu očekávaného objemu prodeje tepla za dané období a řadě dalších parametrů. To platí pro kalkulaci, na jejímž základě jsou vypočteny měsíční zálohy na teplo, které odběratel platí. Skutečná cena tepla se vypočte na základě skutečných nákladů, které bývají ve většině případů nižší než náklady kalkulované. Celkový účet za teplo vychází z prodaného množství tepla a skutečné ceny tepla v daném roce.

Cena tepla prodávaného pro vytápění bytů patří mezi státem regulované ceny! To znamená, že každý výrobce do ceny za 1GJ tepla může počítat pouze oprávněné náklady. Skutečné ceny pro vyúčtování podléhají velmi přísné kontrole ze strany pracovníků Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Ten stanovuje, co je možné do ceny tepla zahrnout a co ne.

Stát tak dohlíží na to, aby si prodejci účtovali do ceny tepla jen ty náklady, které s výrobou tepla a provozováním systému CZT prokazatelně a přímo souvisí.

Do ceny tepla tedy nelze zahrnout jiné náklady, než ty, které se bezprostředně výroby a distribuce tepla týkají.

Jednotlivé složky ceny tepla

Důležitým údajem vypovídajícím o složení ceny tepla je struktura nákladů a dalších položek na jeden GJ tepla dodaný odběrateli. Tento údaj je přehledně zobrazen v grafu č. 1. Je jasné, že na konečné ceně se nejvíce podílí cena paliva, kterou lze ovlivnit na úrovni provozovatele jen efektivitou přeměny používaného paliva na teplo, ale i snižováním ztrát v rozvodech tepla.

Cenu tepla však ovlivňuje i řada dalších faktorů a ekonomických nákladů, které se pokusíme dále ve zjednodušené formě popsat.

Základní rozdělení nákladů na výrobu tepla je uvedeno v následující tabulce.

NÁKLADY PROMĚNNÉ (VARIABILNÍ)

jsou přímo závislé na množství vyrobené a prodané tepelné energie

 • palivo
 • elektřina
 • technologická voda včetně chemikálií pro úpravu
 • poplatek za znečištění ovzduší

NÁKLADY STÁLÉ (FIXNÍ)

tyto náklady nejsou závislé na množství vyrobené a prodané tepelné energie

 • opravy, revize dle platných předpisů
 • odpisy
 • nájemné kotelen, telefonních linek
 • režijní náklady – výrobní a správní režie
 • mzdy a zákonné pojištění
 • úroky z úvěru
 • zisk

Pokud sečteme jen náklady na výrobu tepla dosáhneme cca 55-60% z celkové ceny 1 GJ. Ve zbylých cca 25-30 % platíte vašemu dodavateli CZT jeho budovy, zaměstnance, technologie, investice, vozový park, mzdy, odměny, poplatky a splátky úvěrů, které si bere na nákup technologie. Jednoduše řečeno každý z nás svými platbami buduje firmu někomu jinému! Staňte se majiteli vlastní teplárny a úspory použijte pro svůj vlastní rozvoj.

Proto nabízíme každému, aby se stal majitelem vlastní teplárny. Vaše náklady na výrobu tepla budou oproti CZT zlomkové, nebudete muset platit další desítky procent za náklady, které vás neohřeji, ale tuto úsporu můžete použít pro další rozvoj vašeho bytového domu.

 
 

Pro bytové domy

 

Pro komerční objekty

 

Pro rodinné domy

 

Kalkulačka úspor


© 2012 PEPERIMES a.s. - Tepelná čerpadla PEPERIMES Úvod | Nahoru